openrat-cms

# OpenRat Content Management System
git clone http://git.code.weiherhei.de/openrat-cms.git
Log | Files | Refs

commit 166479b50d0c4538a81963a660197a292abb99e4
parent ccc25abe59a1ca6878f02eafb950bd10877d330c
Author: Jan Dankert <develop@jandankert.de>
Date:   Mon, 24 Feb 2020 22:57:16 +0100

Fix: Broken paths.

Diffstat:
modules/cms/Dispatcher.class.php | 2+-
modules/cms/ui/action/IndexAction.class.php | 6+++---
2 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/modules/cms/Dispatcher.class.php b/modules/cms/Dispatcher.class.php @@ -173,7 +173,7 @@ class Dispatcher // Wenn Logfile relativ angegeben wurde, dann muss dies relativ zum Root der Anwendung sein. if ( !empty($logFile) && $logFile[0] != '/' ) - $logFile = __DIR__ . '/../cms09/' .$logFile; + $logFile = CMS_ROOT_DIR . $logFile; //$logFile = __DIR__.'/../../'.$logFile; Logger::$messageFormat = $logConfig['format']; diff --git a/modules/cms/ui/action/IndexAction.class.php b/modules/cms/ui/action/IndexAction.class.php @@ -191,13 +191,13 @@ class IndexAction extends Action // Komponentenbasiertes CSS foreach (TemplateEngineInfo::getComponentList() as $c) { - $componentCssFile = OR_HTML_MODULES_DIR . 'template_engine/components/html/' . $c . '/' . $c; + $componentCssFile = OR_MODULES_DIR . 'template_engine/components/html/' . $c . '/' . $c; if (is_file($componentCssFile . '.less')) $css[] = $componentCssFile; } - $css[] = OR_HTML_MODULES_DIR . 'editor/simplemde/simplemde'; - $css[] = OR_HTML_MODULES_DIR . 'editor/trumbowyg/ui/trumbowyg'; + $css[] = OR_MODULES_DIR . 'editor/simplemde/simplemde'; + $css[] = OR_MODULES_DIR . 'editor/trumbowyg/ui/trumbowyg'; $outFiles = array(); $modified = false;